การพัฒนาตามเป้าหมายของตนเองที่สอดคล้องกับพันธกิจขององค์กร 2562


# เอกสาร เจ้าของ
1 ---- ----
2 วิเคราะห์ แนวโน้มการเติบโตการ Login ซ้ำกันระบบ MFU-ERP Teerayut Chaichompoo
3 ระบบรายงานคณะกรรมการประเมินบนเว็บ Narisara Yodburi
4 โปรแกรมตรวจสอบการบันทึกบัญชีของระบบ MFU-ERP Manutpong Pasomsup
5 Support ERP Sarinna Rumak
6 ขั้นตอนแบบย่อการกันงบประมาณแบบ Infographic Pitsarut Ganawong
7 Support ERP Ponlawat Printechapat
8 iPay Format Form สำหรับปรับข้อมูลจากระบบ MFU-ERP ให้อยู่ในรูปแบบที่โปรแกรมโอนเงินของ KTB ต้องการ Vachirasak Yarangsee
9 MFU-ERP Line Bot Waraporn Wangmuen
10 นำ python ที่ศึกษา มาพัฒนาระบบ MIS-API ในรูปแบบของ RestAPI Chompoonooch Sumran
11 นำ API เชื่อมต่อกับ Tableau Server Danai Saisanguansat
12 นำ python ที่ศึกษา มาพัฒนาระบบ Exit Exam Phase1 ในรูปแบบของ RestAPI Kantida Somrang
13 นำ Python ที่ศึกษามาพัฒนาระบบแจ้งความจำนงขอสำเร็จการศึกษาออนไลน์ Phase2 ในรูปแบบของ RestAPI Pattama Nondon
14 นำการหลักการของ python ที่ศึกษามาวิเคราะห์ในการพัฒนาระบบลงทะบียน ในรูปแบบของ RestAPI Phanupong Meedech
15 นำ python ที่ศึกษา มาพัฒนาระบบจองหอพักนักศึกษาในรูปแบบของ RestAPI Tanachai Khampukhew
16 Node.js Jirapong Sittilert
17 สร้างกลุ่มLine Bot กลุ่มผู้ใช้งานสารบรรณออนไลน์ Nattakritta Sakrueangrit
18 System Monitor Server Saksith Rittanasatheiyn
19 Jenkins Automated Deployment Anupong Loungyo
20 โครงการทดสอบการใช้งานโปรแกรมควบคุมและจัดการคอมพิวเตอร์ห้องเรียน Kiddakorn Pongprapas
21 การดูแล Windows และ Microsoft office ลิขสิทธิ์สำหรับบุคลากรและนักศึกษา Marut Uttama
22 โครงการการบริหารจัดการ เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง จำนวน 1788 เครื่อง Sarawut Panyajai
23 โครงการจัดทำ Report ปริมาณการใช้งานเครื่อง Printer เช่าของแต่ละหน่วยงาน Songkran Pinsaimool
24 โครงการบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง จำนวน 1788 เครื่อง Ekaluck Potisart
25 การโคลนเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยเทคนิค Broadcast Cloning โดยใช้โปรแกรม Macrium Reflect Noppakan Pinit
26 การติดตั้งใช้งานระบบบริการการศึกษาและระบบบุคลากรสำหรับระบบปฏิบัติการวินโดวส์ 10 โปรเฟสชันแนล 64 บิต Pongsatorn Moonmuang
27 สรุปการโจมตีที่เข้ามาทาง Website Application Firewall Suchart Kachim