การพัฒนาตามเป้าหมายของตนเองที่สอดคล้องกับพันธกิจขององค์กร 2562


# เอกสาร เจ้าของ
1 การใช้งาน_MFU_API ----
2 Upgrade OS และฐานข้อมูลระบบดึงข้อมูลเครื่องสแกนนิ้วมือ ----
3 ทีมงานพัฒนาและแก้ปัญหาระบบลงทะเบียน ----
4 เปรียบเทียบ Application สำหรับการประชุมออนไลน์ ----
5 เปรียบเทียบ Application สำหรับการประชุมออนไลน์ ----
6 ทดลองใช้ระบบ VDI กับระบบงานมหาวิทยาลัย ----
7 ศึกษาและจัดทำคู่มือการใช้งาน Azure Active Directory Admin Center เพื่อเพิ่ม Account และสิทธิการใช้งาน MS Office 365 สำหรับนักศึกษาใหม่ ----
8 ศึกษาและจัดทำคู่มือการใช้งาน Azure Active Directory Admin Center เพื่อเพิ่ม Account และสิทธิการใช้งาน MS Office 365 สำหรับนักศึกษาใหม่ ----
9 การแก้ปัญหาการลดประสิทธิภาพการใช้งานระบบปฏิบัติการวินโดวส์ 10 โปรเฟส ----
10 Chrome Remote Desktop ----
11 เทคนิคการเพิ่มความเร็วอินเตอร์เน็ต Windows 10 ----
12 Microsoft Teams ----
13 การประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom ร่วมกับโปรแกรม OBS ----
14 วิธีการสแกนเอกสารจากเครื่อง Printer Brother MFC- ----
15 การแก้ปัญหาตัวเลขอักษรไทยสูงไม่เท่าอักษรอังกฤษใน Microsoft ----
16 วัดประสิทธิภาพ API Server สำหรับลงทะเบียนเรียนล่วงหน้าบน Load Balance โดยใช้ Apache Meter ----
17 Course Training Online ----
18 ปรับปรุงประสิทธิภาพ API และการวางแผนทดสอบ ----
19 System Monitor Server ----
20 ใช้ Template CoreUI Pro ในการพัฒนาระบบแจ้งขอใช้บริการออนไลน์ (e-Service) เพื่อรองรับกับเทคโนโลยีในปัจจุบัน (Responsive) ----