ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการใช้งานการขอปรับเปลี่ยนระบบ MFU-ERP ในระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ข่าว: Cits-ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการใช้งานการขอปรับเปลี่ยนระบบ MFU-ERP ในระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป
เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถใช้งานการขอปรับเปลี่ยนระบบ MFU-ERP ในระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว จึงมีคู่มือแนะนำการใช้งานและเอกสารการที่เกี่ยวข้องต่างๆ ดังนี้

1. คู่มือการใช้งานการสร้างแบบคำร้องขอแก้ไขระบบ MFU-ERP
2. Presentation-CR MFU ERP by  E-office 2022
3. Flow-CR e-office

ติดต่องานระบบ MFU-ERP 
โทร. 0-5391-6199, 0-5391-6423 หรือ 0-5391-6403
Email: erp@mfu.ac.th

 |   |  416 ครั้ง