บทความ

คู่มือการใช้อุปกรณ์ต่อพ่วงภายในห้องเรียน

หมวดหมู่ข่าว: Cits: บทความ


ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดทำคู่มือการใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงที่มีภายในห้องเรียน เพื่อให้ผู้สอนหรือผู้ใช้งานเข้าใจในการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นในการทำงานของอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง 

 

เอกสารแนบ
>> คู่มือการใช้งานอุปกรณ์ต่อพ่วง <<

>> Manual for using peripheral devices in the classroom <<

 |   |  352 ครั้ง