บทความ

MFU Security Policy

หมวดหมู่ข่าว: Cits-KM : การจัดการองค์ความรู้

ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแจ้งประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2564 และประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ว่าด้วย การใช้เครือข่ายระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2564 โดยเนื้อหาและสาระสำคัญของประกาศทั้ง 2 ฉบับ จะมีผลบังคับใช้กับหน่วยงาน บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

1. แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2564

2. การใช้เครือข่ายระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2564 และเอกสารแนบท้าย

 

เอกสารแนบ

1. ประกาศ มฟล-แนวนโยบาย IT Policy
2. ประกาศ มฟล-การใช้เครือข่าย
3. แนวนโยบายและแนวปฏิบัติ

 |   |  391 ครั้ง