ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศจัด KM ให้ความรู้ด้าน ITA

หมวดหมู่ข่าว: Cits-ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดบรรยายการจัดการองค์ความรู้ (KM) เรื่องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 โดยเป็นการประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams

โดย อาจารย์วิทยาศักดิ์ รุจิวรกุล ผู้อำนวยการศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้สร้างความเข้าใจ และเน้นย้ำถึงความสำคัญของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

 

ประกาศข่าว: