ข้อมูลทั่วไป

ปณิธาน
     เป็นองค์กรหลักที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิพลในการวางแผน และการปรับแปลงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในด้านการเรียนการสอน การวิจัย เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย
วิสัยทัศน์
     ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ จะเป็นหน่วยงานแห่งการวางแผนและปรับแปลงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศในด้านการเรียนการสอน และการวิจัย เป็นหน่วยงานที่มีคุณภาพ และทันสมัยในการให้บริการและสนับสนุนด้านบริหารจัดการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งจะเป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับ การเรียนรู้และการใช้ชีวิต อย่างเท่าเทียมกับระดับสากล
พันธกิจของหน่วยงาน
     ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศได้กำหนดภารกิจที่ต้องปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
     1. สนับสนุนการเรียนการสอน งานวิจัยและการบริหารงานของมหาวิทยาลัย
     2. จัดการและบริการการใช้ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
     3. วางแผนและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย
     4. ให้บริการความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ