ฝ่ายเลขานุการและธุรการ


นายภิญโญ คงมีลาภ

: หัวหน้าฝ่าย

: pinyo@mfu.ac.th

: 0 5391 6416

ภาระหน้าที่

ฝ่ายเลขานุการและธุรการ มีหน้าที่ในการจัดการงานวิเคราะห์นโยบายและแผนงานประกันคุณภาพการศึกษา งานควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง งานบริหารจัดการพัสดุและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ งานเลขานุการและธุรการ งานบริการให้คำแนะนำทั่วไป และงานบริการวิชาการน.ส.จีรภา ดาเตจ๊ะ

เจ้าหน้าที่บริหาร

: jeerapa.dat@mfu.ac.th

: 0 5391 6414

น.ส.ปิยดา กุนตัน

เจ้าหน้าที่บริหาร

: piyada.koo@mfu.ac.th

: 0 5391 6414

น.ส.ศศิธร ทองวิเศษ

เจ้าหน้าที่บริหาร

: sasitorn.tho@mfu.ac.th

: 0 5391 6403

น.ส.จันจิรา รู้น้อม

เจ้าหน้าที่บริหาร

: janjira.roo@mfu.ac.th

: 0 5391 6402


นายนพกานต์ พินิจ

ช่างเทคนิค

: noppakan.pin@mfu.ac.th

: 0 5391 6405