ฝ่ายระบบสารสนเทศ


นายเสรี พ่วงภิญโญ

: หัวหน้าฝ่าย

: saree@mfu.ac.th

: 0 5391 6394

ภาระหน้าที่

ฝ่ายระบบสารสนเทศ มีหน้าที่สนับสนุนและพัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยและสนับสนุนการใช้งานระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (MFU-ERP)


งานพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับระบบบริหารทรัพยากรองค์กร(MFU-ERP)

นายธีระยุทธ ไชยชมภู

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์

: teerayut@mfu.ac.th

: 0 5391 6424

น.ส.นริศรา ยอดบุรี

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์

: narisara.yod@mfu.ac.th

: 0 5391 6423

นายเชาวลิต พุทธรักษ์

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์

: chaowalit@mfu.ac.th

: 0 5391 6425

น.ส.สรินนา รู้มาก

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์

: sarinna.rum@mfu.ac.th

: 0 5391 6423


น.ส.วราพร วังหมื่น

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์

: waraporn.wan@mfu.ac.th

: 0 5391 6199

นายพลวัต ปริญญ์เตชาภัทร

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์

: ponlawat.pri@mfu.ac.th

: 0 5391 6426

นายมนัสพงศ์ ผสมทรัพย์

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์

: manutpong.pas@mfu.ac.th

: 0 5391 6427

นายพิศรุธ กณะวงศ์

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์

: pitsarut.gan@mfu.ac.th

: 0 5391 6425


งานพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับบริการการศึกษา

น.ส.กานต์ธิดา สมร่าง

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์

: kantida@mfu.ac.th

: 0 5391 6395

น.ส.ชมพูนุช สำราญ

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์

: chompoonooch@mfu.ac.th

: 0 5391 6400

น.ส.ปัทมา โนนดอน

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์

: pattama.non@mfu.ac.th

: 0 5391 6400

นายภาณุพงศ์ มีเดช

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์

: phanupong.mee@mfu.ac.th

: 0 5391 6395


นายดนัย สายสงวนสัตย์

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์

: danai.sai@mfu.ac.th

: 0 5391 6400

นายธนชัย ขำภูเขียว

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์

: tanachai.kha@mfu.ac.th

: 0 5391 6395


งานพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับระบบออนไลน์

นายจิระพงศ์ สิทธิเลิศ

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์

: jirapong.sit@mfu.ac.th

: 0 5391 6396

น.ส.ณัฐกฤตา ศักดิ์เรืองฤทธิ์

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์

: nattakritta.sak@mfu.ac.th

: 0 5391 6446

นายอนุพงศ์ หลวงโย

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์

: anupong.lou@mfu.ac.th

: 0 5391 6396

นายศักดิ์สิทธิ์ ฤทธิ์ธนเสถียร

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์

: saksith.rit@mfu.ac.th

: 0 5391 6396