ฝ่ายปฏิบัติการสารสนเทศ


นายเอกลักษณ์ โพธิศาสตร์

: รักษาการหัวหน้าฝ่าย

: ekaluck@mfu.ac.th

: 0 5391 6411

ภาระหน้าที่

ฝ่ายปฏิบัติการสารสนเทศ มีหน้าที่จัดการดูแลระบบเครือข่าย ระบบเคเบิ้ลทีวี ระบบวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ กล้องวงจรปิด งานซ่อมบำรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ห้องเรียนและหน่วยงาน เครื่องพิมพ์เอกสาร ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง


งานระบบคอมพิวเตอร์

นายศราวุธ ปัญญาใจ

ช่างเทคนิค

: sarawut@mfu.ac.th

: 0 5391 6411

นายกฤดากร พงษ์ประภาส

ช่างเทคนิค

: kiddakorn@mfu.ac.th

: 0 5391 6411

นายพงศธร มูลเมือง

ช่างเทคนิค

: pongsatorn@mfu.ac.th

: 0 5391 6411

นายสงกรานต์ ปินทรายมูล

ช่างเทคนิค

: songkran.pin@mfu.ac.th

: 0 5391 6411


นายมรุต อุตมา

ช่างเทคนิค

: marut@mfu.ac.th

: 0 5391 6411


งานระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

นายวชิรเชษฐ์ มัญชุวงค์

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์

: wachirachet@mfu.ac.th

: 0 5391 6411

นายสมปอง แก้วคำปา

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์

: sompong@mfu.ac.th

: 0 5391 6411

นายเฉลิมชัย พรบัญชานนท์

ช่างเทคนิค

: chaleamchai@mfu.ac.t

: 0 5391 6411

นายชมพล สุวรรณ์

ช่างเทคนิค

: chompon@mfu.ac.th

: 0 5391 6411