ผู้บริหาร


 
 

อาจารย์ วิทยาศักดิ์ รุจิวรกุล

: ผู้อำนวยการศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

: vittayasak@mfu.ac.th

: 0 5391 6401

 

 
 

นายอกณิษฐ์ สุทธนู

: ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

: akanit@mfu.ac.th

: 0 5391 6417

 

 
 

อาจารย์ ดร.ขวัญตา คีรีมาศทอง

: ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

: khwunta.kir@mfu.ac.th

: 0 5391 6416