ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศ


นายสุรินทร์ ปัญญาเพ็ชร

: รักษาการหัวหน้าฝ่าย

: surin@mfu.ac.th

: 0 5391 6404

ภาระหน้าที่

ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศ มีหน้าที่บริหารจัดการควบคุมและดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์ แม่ข่าย ระบบเครือข่ายหลัก ระบบฐานข้อมูล และจัดทำระเบียบว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ด้านสารสนเทศของมหาวิทยาลัยนายเทิดพงศ์ อุ่นเมือง

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์

: tertpong.unm@mfu.ac.th

: 0 5391 6404

นายชาญวิทย์ สุนทรเมือง

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์

: chanwit@mfu.ac.th

: 0 5391 6397

นายสุชาติ กะฉิม

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์

: suchart@mfu.ac.th

: 0 5391 6397นายปกรณ์พัศ แก้วรากมุข

วิศวกร

: patiwat.kea@mfu.ac.th

: 0 5391 8999

นางสาวพัชรินทร์ มะโนวรรณ

วิศวกร

: patcharin.man@mfu.ac.th

: 0 5391 8999

นายเชษฐา หมื่นพินิจ

ช่างเทคนิค

: chetta@mfu.ac.th

: 0 5391 8999