แจ้งปัญหา/สอบถาม

สำหรับนักศึกษาและบุคลากรที่มีปัญหาทางด้าน E- mail เช่น ลืมรหัสผ่านเข้าระบบ หรือ login ไม่ได้สามารถแจ้งความประสงค์มาที่ E-mail : mfu-mail-admins@mfu.ac.th หรือติดต่อเบอร์โทรสัพท์ภายใน 6532 ...
Read More
1. ได้รับหนังสือแจ้งสิทธิ์แล้ว สิทธิ์ที่ได้รับสิ้นสุดเมื่อใด ? สิทธิ์สำหรับอาจารย์บรรจุใหม่ (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2552 เป็นต้นมา) : ยังไม่ได้ระบุระยะเวลาสิ้นสุดของสิทธิ์ โดยหากยังไม่ได้มาใช้สิทธิ์ในปีงบประมาณที่ได้รับแจ้ง จะยังสามารถใช้สิทธิ์ในปีงบประมาณถัดไปได้ ทั้งนี้ มีแนวทางจะกำหนดระยะเวลาในการใช้สิทธิ์ เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการงบประมาณและข้อมูล สิทธิ์สำหรับอาจารย์ที่ใช้คอมพิวเตอร์ ที่จัดซื้อในปีงบประมาณ พ.ศ.2546 (อายุการใช้งานเกิน 7 ปี) : ได้กำหนดให้เบิกจ่ายภายในวันที่ 31 มีนาคม 2554 ซึ่งเป็นช่วงทบทวนงบประมาณรายจ่ายประจำปี โดยจะยกเลิกสิทธิ์ในปีงบประมาณ พ.ศ.2554 นี้ และจัดสรรสิทธิ์ให้ใหม่ ในปีงบประมาณถัดไป เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการงบประมาณ 2. จัดซื้อคอมพิวเตอร์จากต่างประเทศได้หรือไม่ ? ผู้ได้รับสิทธิ์สามารถจัดซื้อคอมพิวเตอร์จากต่างประเทศได้ โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารแห่งประเทศไทยตามวันที่ ...
Read More
1. การใช้งานระบบสารบรรณออนไลน์ - การใช้งานเมนูหนังสือภายใน กรณีส่งหนังสือที่มีเอกสารแนบไม่เหมือนกัน - การใช้งานเมนูหนังสือภายใน กรณีแนบไฟล์เพิ่ม - การใช้งานเมนูหนังสือภายใน กรณีลบเส้นทาง - การส่งหนังสือผ่านระบบสารบรรณออนไลน์ผิดเส้นทาง หรือส่งหนังสือไม่ครบ จะแก้ไขอย่างไร สามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ภายใน 6446 2. ไม่มี Username และ Password สำหรับใช้ระบบบริการออนไลน์ของศูนย์ฯ ต้องทำอย่างไร ? สามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ภายใน 6446 ...
Read More
1. ติดตามงานหลังการแจ้งซ่อมออนไลน์ สามารถติดตามได้จากช่องทางใดบ้าง ? สามารถตรวจสอบได้จากระบบแจ้งซ่อมฯ ว่าเจ้าหน้าที่คนใดรับดำเนินการ หากผู้ใช้บริการได้รับบริการล่าช้าสามารถติดตามได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ภายใน 6405-6 ...
Read More
1. การขอใช้โปรแกรม SSL-VPN ทำอย่างไร ? username และ password สำหรับเข้าใช้โปรแกรม SSL-VPN เป็นชุดเดียวกับการใช้งานอินเตอร์เน็ต ซึ่งอยู่ในซองแจ้ง username ที่พนักงานแต่ละคนได้รับหากท่านใดลืมหรือยังไม่มี username สามารถติดต่อได้ที่งานระบบเครือข่าย เบอร์โทรศัพท์ภายใน 6397 2. ขอใช้ Wireless ต้องทำอย่างไร ? username และ password สำหรับเข้าใช้โปรแกรม SSL-VPN เป็นชุดเดียวกับการใช้งานอินเตอร์เน็ต ซึ่งอยู่ในซองแจ้ง username ที่พนักงานแต่ละคนได้รับหากท่านใดลืมหรือยังไม่มี username สามารถติดต่อได้ที่งานระบบเครือข่าย เบอร์โทรศัพท์ภายใน 6397 3. ขั้นตอนการ Login เข้าระบบ ...
Read More